News

8. December 2020

Lithium Recovery from Li Enriched Slag —Thermodynamic Study, Kinetic Study, and Dry Digestion

Slovak research universities and the Automotive Industry Association offer their expertise in Horizon 2020 projects with focus on recycling and waste recovery in the automotive industry.
1. October 2020

Environmental protection technology

Členovia UNIVNET mali prezentovať pokrok v riešení úloh na 26. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie. Technika ochrany prostredia – TOP bola plánovaná pod záštitou MŽP SR a rektora STU BA.
2. July 2020

The state and vision of waste recovery from the automotive industry

Publikácia sa zaoberá súčasným stavom spracovania starých vozidiel, prognózami množstiev odpadov pri rôznych modelových scenároch, informuje o vyvíjanom informačnom systéme Smart odpady.
10. May 2020

Support the transformation of waste management

Integrovaná platforma SmartOdpady prešla takmer desaťročným vývojom a má prispieť k tomu, aby subjekty v reťazci nakladania s odpadom začali zdieľať údaje a nie si navzájom iba vymieňali informácie ako doteraz.
6. April 2020

Professional and financial report of the UNIVNET association

Členovia združenia UNIVNET, 5 univerzít a ZAP SR, v uplynulom období pripravili odbornú a finančnú správu združenia za rok 2019, ktorú predložili Ministerstvu školstva SR.
2. February 2020

UNIVNET 2020-2022

Združenie UNIVNET, koordinované STU BA, sa zameriava na problematiku nových technológií a techník efektívneho zhodnocovania odpadov najmä v automobilovom priemysle.
Contact